Instruktor

Szkolenia Kierowców

Instruktor

Kurs dla kandydatów na instruktorów obejmuje:

 1. Zajęcia teoretyczne w zakresie (prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń):
  1. nauki podstaw techniki jazdy,
  2. przepisów ruchu drogowego,
  3. zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  4. problematyki:
   • wypadków drogowych,
   • psychologii transportu,
   • etyki zawodu instruktora,
  5. wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.
 2. Zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia.
 3. Kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności – przeprowadzane w formie egzaminu.

Warunki przyjęcia na kurs:

 1. posiadanie prawa jazdy kategorii B min. 2 lata – kserokopia dokumentu,
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (do zrobienia w naszej pracowni badań psychologicznych link),
 4. oświadczenie potwierdzające, że osoba nie była karana wyrokiem lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, czy przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Część teoretyczna: P.W. „HEMAREX” Biała Podlaska ul. Słowackiego 15.

Cele kursu:

Absolwent kursu w zakresie objętym nauczaniem teoretycznym nabędzie wiedzę z zakresu:

 • psychologii,
 • metodyki nauczania,
 • przepisów ruchu drogowego,
 • techniki kierowania i obsługi pojazdu,
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

Absolwent kursu w zakresie objętym nauczaniem praktycznym zdobędzie umiejętności:

 • wykonywania czynności kontrolno-obsługowych, przed rozpoczęciem szkolenia,
 • wykonywania manewrów przewidzianych programem nauczania oraz obowiązującymi przepisami,
 • nienagannej techniki jazdy samochodem szkoleniowym,
 • stosowania odpowiednich metod nauczania oraz wykorzystywania odpowiednich metod dydaktycznych na kursach prawa jazdy,
 • oceny stanu wiedzy kandydata na kierowcę, oraz dokonania charakterystyki jego portretu psychologicznego,
 • praktycznego stosowania przepisów ruchu drogowego, zasad i technik kierowania pojazdem.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem państwowym z części teoretycznej (przepisy ruchu drogowego, metodyka nauczania, prowadzenie lekcji), praktycznej (praktyczna nauka jazdy) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Wojewódzki i uzyskaniem uprawnień do nauczania kandydatów na kierowców.

Aktualności