ADR

Przewóz materiałów niebezpiecznych

ADR

Towary niebezpieczne to są materiały i przedmioty, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, mogą w sposób nagły i niekontrolowany, narazić na zagrożenie ludzi i środowisko. Z tego powodu warunki transportu tego typu towarów są ściśle określone w przepisach prawnych.

Kurs ADR, zobowiązani są odbyć wszyscy Ci, którzy przewożą towary niebezpieczne.

Kurs jest dwu stopniowy:

 • kurs podstawowy oraz,
 • kurs specjalistyczny – uprawniający do przewozu w cysternach.

Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR jest dokumentem wydawanym na 5 lat.

W celu przedłużenia uprawnień, przed upływem tego okresu, konieczne jest ukończenie kursu doskonalącego oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 21 lat,
 • osoba występująca o zaświadczenie musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
 • warunkiem przyjęcia kierowcy na kurs specjalistyczny jest ukończenie kursu podstawowego (uprawnienia są ważne do końca ważności szkolenia podstawowego).

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Kursu początkowy – dla kierowców, którzy nie posiadają zaświadczenia ADR.

Kursu doskonalący – dla kierowców ubiegających się o przedłużenie zaświadczenia.

Kierowca może ukończyć odpowiedni kurs doskonalący w roku poprzedzającym datę ważności posiadanych dokumentów.

Kurs doskonalący ma na celu uaktualnienie wiedzy kierowcy i uwzględnia także zmiany przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych, wprowadzone w okresie, jaki upłynął od poprzedniego kursu.

Program szkolenia:

Program szkolenia przewiduje zdobycie przez osoby uczestniczące w szkoleniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dla bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych, a w szczególności:

 • ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • zagadnienia ochrony środowiska naturalnego przy przewozie towarów niebezpiecznych,
 • klasyfikacja i sposoby oznakowania przewożonych towarów niebezpiecznych,
 • sposoby załadunku towarów niebezpiecznych,
 • wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych oraz przeznaczenie i działanie dodatkowego wyposażenia tych pojazdów,
 • rodzaje zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych i sposoby przeciwdziałania różnym rodzajom zagrożeń,
 • zasady postępowania kierowcy w czasie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • czynności, które powinien podjąć kierowca po powstaniu wypadku, a w szczególności pomoc przedlekarską, zabezpieczenie miejsca wypadku, użycie ochron osobistych i sprzętu będącego na wyposażeniu tych pojazdów.

Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem państwowym z części teoretycznej przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Marszałkowski i uzyskaniem uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Wzór świadectwa:

Aktualności